S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

 

 

 

 

 

TOVAR V AKCII

5 190,00 Kč
skladem
2 199,00 Kč
skladem
2 690,00 Kč
skladem

1 799,00 Kč
skladem
7 399,00 Kč
skladem
2 960,00 Kč
skladem

» OB. PODMÍNKY

Obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je internetový obchod Techhouse.cz, kterého je provozovatelem Techhouse s.r.o. odštěpný závod se sídlem: Techhouse s.r.o. odštěpný závod, Cejl 40/107, 602 00 Brno IČO: 05850932 DIČ: CZ684074320, (dále jen “prodávající” ) a kupující.

1.2. Smluvní strany se dohodli, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že sohlasí s všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího.

1.3 Všeobecné obchodní podmínky jsou neoddělitelnou současí kupní smlouvy.

1.4. Seznam produktů na internetové stránce elektronického obchodu, který provozují prodávající je katalogem běžně dodávaného produktu, a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených produktů, a negarantuje jeho dodání  případě, že se výrobek například přestane vyrábět, nebo dodavatel změní obchodní podmínky na tolik, že prodej nebude rentabilní.

1.5 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2. ZPŮSOB UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Kupní smlouva je uzavřená závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího a prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslaného prodávajícímu, nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce techhouse.cz.

2.2 Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické, nebo emailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předcházejícímu přijetí objednávky kupujícím. Automaticky vykonané oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se považuje za závazné akceptování objednávky. V případě, že objednaný produkt není na skladě, bude prodávající bezodkladně informovat kupujícího o této skutečnosti, a navrhne mu nejbližší možný termín dodání.

2.3. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci produktu, kterého prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně produktu a/nebo jiných služeb, název  a údaje o místě, kde má byt produkt doručený, a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy produktu do dohodnutého místa doručení produktu pro kupujícího, případně jiné údaje.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

3.1 Prodávající je povinný:

a) dodat na základě objednávky potvrzení prodávajícím kupujícímu produkt v dohodnutém množství, kvalitě a termíně. Zabalit ho či připravit na přepravu způsobem potřebným na jeho uchovaní a ochranu.

b) zabezpečit aby dodaný produkt splňoval platné právní předpisy SR/ČR.

c) odevzdat kupujícímu nejdřív spolu s produktem v písemné nebo elektronické formě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání produktu, a další doklady předepsané platnými právními předpisy. ( návod v českém jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad )

3.2 prodávající má právo na řádné a včasně zaplacení kupní ceny od nakupujícího za dodaný produkt

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

4.1 Kupující je povinný:

a) převzít zakoupený nebo objednaný produkt

b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení produktu.

c) nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího

d) potvrdit v dodacím listě převzetí produktu svým podpisem nebo podppisem pověřené osoby.

4.2. Kupující má právo na dodání produktu v množství, kvalitě, termíně a místě dohodnutým smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Prodávající je povinný objednávku kupujcího splnit, a produkt odeslat kupujícímu v lhůtě do 48 hodin od dodání produktu dodavatelem, nebo výrobcem produktu prodávajícího. Ve specifických případech se může tato lhůta prodloužit o lhůtu určenou dodavatelem či výrobcem.

5.2 Kupující je povinný převzít produkt v místě, které je uvedené v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím.

5.3. Produkt se považuje za dodaný okamžikem doručení produktu na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzatým okamžikem fyzického převzetí produktu kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutí produktu, který dopravce vyznačí v protokolu o doručení odevzdání produktu.

5.4 Kupující je povinný skontrolovat  zásilku, teda produkt tak jeho obal hned po doručení. V případě že prodávající zjistí, že produkt nebo obal produktu je mechanicky poškozen, je povinný tuto skutečnost oznámit dopravci ( v případě kurýra ) a za jeho přítomnosti produkt skontrolovat. V případě zjištění poškození produktu je povinný kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození produktu, kterého správnost potvrdí dopravce. Při přebrání nebo nejpozdějí do 24 hodin informovat prodávajícího o chybách a závadách. Na později reklamace nebude brán zřetel.

5.5 Kupující je oprávněný v případě nedodání produktu prodávajícím v lhůtě v uvedené v bod 5.1 obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinný vrátit kupujícímu už zaplacenou částku kupní ceny ve lhůtě 14 dnů od doručení odstupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

6 KUPNÍ CENA

6.1. Kupující je povinný zaplatit prodávajícímu kupní cenu produktu dohodnutou v kupní smlouvě nebo podle ceníku prodávajícího v platném čase uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení produktu. ( dále jen “kupní cena”), dobírkou v místě dodání produktu, dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby, platbou prostřednictvím společnosti poskytující spotřebitelký úvěr nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je uvedený v závazné akceptaci objednávky.

6.2 . Prodávající si vyhrazuje právo na změnu v kupní ceně v případě změny  kupní ceny v případě změny právních předpisů, změny v kurzu Eura a změn v cenách od výrobců nebo dodavatelů produktů.

6.3. V případě že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsaná na účet prodávajícího

6.4. Kupující je povinný zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnoutý produkt ve lhůtě podle kupvní smlouvy, nejdříve však při prevzetí produktu.

6.5. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za produkt dohodnutý v kupní smlouvě, kupující je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní částky len v souladě s platnými právnými předpisy Slovenské republiky

6.6. V případě že kupující nezaplatí prodávajícícmu celou kupní cenu při převzetí produktu, smluvní strany se dohodli, že prodávající je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy.

7. NABYTÍ VLASTNICTVÍ

7.1. Kupující nabývá vlastnického práva k produktu až úplným zaplacením celé kupní ceny za produkt

8 REKLAMAČNÝ ŘÁD ( ZODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE )

8.1. Prodávající je zodpovědný za vady produktu a kupující je povinný reklamaci bezodkladně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu

8.2. Na uplatnění reklamace se vztahuje platný reklamační řád. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně seznámen a informován o podmínkách a způsobu reklamace produktu včetně potřebných údajů o tom kde je možno reklamaci uplatnit, a o vykonávání záručních oprav v souladu s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z  o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské  národní rady č. 372/1990 sb. o přestupcích ve znění dřívějších předpisů ( dále jen “Zákon”)

8.3. Kupující je povinný prohlídku produktu při jeho převzetí. Pokud tak neučiní. může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen pokud prokáže, že tyto vady měl produkt už v čase jeho převzetí.

8.4. Kupující je povinný reklamovat vady produktu u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Jinak kupujícímu zaníká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady

8.5. Prodávající vydá v den přijetí reklamace kupujícímu doklad o přijetí reklamace produktu ve vhodné formě zvolené prodávajícímu. Např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve které je povinný přesně označit vady produktu v soulasu s ust § 18 ods. 5 Zákona.

8.6 Prodávající odbaví reklamaci produktu ihned, ve složitějších případech do 30 dní od začátku reklamačního procesu. V případě, že se produkt posílá na reklamaci do zahraničí se reklamace může prodoužit až o 60 dní.

8.7. Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

a) nepředložení dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního list, příslušenství nebo dokumentací produktu.

b) neoznámením zjevných vad při převzetí produktu

c) uplynutím záruční doby produktu

d) mechanickým poškozením produktu způsobeným kupujícím

e) používáním produktu v podmínkách, které mají vyšší vlhkost,  chemicky a mechanicky přirozenému prostředí

f) neodborným zacházením obsluhou nebo zanedbáním starosti o produkt

g) poškozením produktu nadměrným zatěžováním v rozporu s podmínkami uvedeným v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnámi v SR/ČR.

h) poškozením produktu neodvratitelnými a/nebo  nepředvídatelnými událostmi.

i) poškozením produktu náhodnou událostí a náhodným zhoršením

j) neodborným zásahem, poškozením při přepravě, poškozením vodou, ohněm statickou či atmosferickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci.

8.9 Záruční doba je 36 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případ stanovená záruční doba jiná a plyne ode dne převzetí produktu a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících s produktem oprávněnou osobou

8.10 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou ji kupující nemohl používat produkt z důvodu záruční opravy.

8.11 V případě výměny produktu za nový dostane kupující doklad, na kterém bude uvedený vyměněný produkt a případné další reklamace se uplatnují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny produktu za nový kus začne plynou záruční doba od převzetí nového produktu

8.12 Všechny právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele.

9. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA

9.1. Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající spolupracoval a uschovával jeho osobní údaje, včetně těch, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními udaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR/ČR. Kupující uděluje předávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje kupujícího neposkytne bez souhlasu třetí straně.

10. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

10.1 Prodávající je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy v případě, že výrobce nebo dodavatel produktu dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo udělal tak závažné změny, které neumožnili realizaci splnění povinností prodávajícího vypývajících z kupní smlouvy nebo z důvodu vyšší moci.

10.2 Kupující je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy v lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí produktu podle bodu 10.4 těchto všeobecných obchodních podmínkách bez udaní důvodu v souladě  ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele.

10.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující udělat písemnou formou

10.4. Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci produktu, způsob jakým má prodávající vrátit už přijaté plnění včetně čísla účtu/ nebo poštovní adresu. zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinný doručit prodávajícímu produkt spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení apod. V originálním obalu a pojištěné zásilky.

10.5 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícíá zakoupený produkt, který není použitý, nachází se v originálním obalu a není poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu už zaplacenou kupní cenu za produkt uvedený v závazném akceptování objednávky, nebo její část ve lhůtě 14 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení produktu prodávajícímu bezhotovostním převodem na učet kupujícího určený kupujícím. Peníze za doručení produktu prodávající nevrací.

11. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

11.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných podmínkách je splněná umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího

11.2. Na vztahy neupravenými těmito všebecnými podmínkami se vztahuje příslušné ustanovení Občasnkého zákonníka. Zákona č. 22/2004 Z.z o elektronickém obchodě a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Z.z o státní kontrole vnitřního trhu ve věcích ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 Z.z ve znění pozdějších předpisů a Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

11.3. Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnost vůči kupujícímu při uzavření kupní smlouvy.

11.4. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl, a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

 

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 1.1.2017.

 

 

 
NGZlMjdlM