S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

TOVAR V AKCII

8 690,00 Kč
skladem
15 590,00 Kč
skladem
499,00 Kč
skladem

2 754,00 Kč
skladem
2 190,00 Kč
skladem

»

Reklamační řád pro spotřebitele

Tento Reklamační řád pro spotřebitele (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím on-line obchodu Techhouse.cz od naší společnosti:

Techhouse s.r.o., odštěpný závod, se sídlem Cejl 40/107, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČ: 05850932

DIČ: CZ684074320

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 26329

adresa pro doručování: Techhouse s.r.o. odštěpný závod, Horní 30, 639 00 Brno

telefonní číslo: +420 511 440 273

kontaktní e-mail: info@techhouse.cz

 

 1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

   1.1 Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

   -      má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;

   -      je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

   -      vyhovuje požadavkům právních předpisů;

   -      se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;

   -      odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy;

   a

   -      nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

   Dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele poskytujeme záruku za jakost, je-li tak uvedeno na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží.

    1.2 Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek pro spotřebitele.

     1.3 Pokud se vada zboží projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

       

       2. Jaká je záruční doba?

        2.1.  U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba.

        2.2.  V případě, že vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

         

         3. Jaká práva z vadného plnění máte?

          3.1.  Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117, a také § 2165 až 2174.

          3.2.  V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:

          Záruka je 36 měsíců od data nákupu. Z této záruky jsou vyloučeni všichni, kteří nakupují své zboží na IČ. Na zboží, které je označeno jako použité, vybalené nebo poškozené je poskytována záruka 12 měsíců.

          Záruka se nevztahuje na vysokoopotřebitelné součástky - součásti s výrobcem omezenou životností (fadery, knoby, LED diody, žárovky, akumulátory, mechaniky, kabeláž a dále zboží, které svou materiálovou povahou a způsobem použití podléhá přirozenému opotřebení např. trsátka, blány a paličky na bicí, struny atd.), nebo součásti, kde je výrobcem stanovena jiná záruka a v rámci této záruky se posuzují pouze výrobní a materiálové vady. Záruka se nevztahuje na neoprávněné, nebo nesprávné užití výrobku, běžné opotřebení, nedodržení provozních postupů, neautorizované opravy, nepovolené sloučení výrobku mimo návod výrobce.

          Během platnosti prodloužené záruční doby (nad rámec zákonné 24-měsíční záruky) si prodejce vyhrazuje právo na úpravu záručních podmínek. Lhůta pro bezplatnou opravu produktu se z 30 dnů mění na dobu neurčitou. (lhůta pro bezplatnou opravu podléhá výhradně individuální dohodě mezi servisem a zákazníkem po zohlednění dodací lhůty pro zajištění originálního náhradního dílu). Navzdory této úpravě se prodejce zavazuje provést bezplatnou opravu bez zbytečných odkladů. Pokud se během platnosti prodloužené záruční doby (nad rámec zákonné 24-měsíční) vyskytne závada produktu, kterou nelze odstranit, ani z jakéhokoliv důvodu není možné vyměnit produkt za nový, nevrací prodejce zákazníkovi plnou kupní cenu, ale poskytne záruční plnění formou výměny za jiný nový produkt v podobné kvalitě a s podobnými parametry. Nárok na náhradu škody, způsobené prodlouženým reklamačním jednáním si zákazník může uplatnit pouze v případě, že prokazatelně došlo k úmyslnému zdržování, nebo hrubé nedbalosti ze strany prodávajícího. Pokud během platnosti prodloužené 12-měsíční záruky (po skončení zákonné 24-měsíční záruky) dojde k výměně zboží za nový kus, nevzniká automaticky nárok na novou 36 - měsíční záruku. Nadále plyne původní záruční lhůta.


          a)
          Doplnění toho, co chybí

          Pokud vám dodáme zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo vám dodáme nekompletní zboží, máte právo na doplnění toho, co chybí.

          b) Sleva z kupní ceny

          Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, můžete požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny.

          c) Výměna zboží nebo vadné součásti zboží

          Výměnu zboží nebo vadné součásti zboží můžete požadovat vždy, pokud to není neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední oprava věci) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy.

          Právo na výměnu zboží vám nenáleží v případě, že je vadná pouze část (součást) zboží. Pokud v průběhu reklamačního řízení dojdeme k závěru, že je vadná pouze součást zboží, vyměníme vám tuto součást.

          Požadovat výměnu zboží nemůžete u zboží prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat slevu z kupní ceny.

          d) Oprava věci

          Pokud je možné zboží opravit, náleží vám právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že nejsme schopni zboží opravit, budeme vás neprodleně informovat a můžete zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace.

          e)        Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)

          Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:

          -        dodání vadné nebo nekompletní věci z naší strany zakládá podstatné porušení smlouvy; nebo

          -        nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo

          -        zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo

          -        se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo

          -        nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace.

          3.3.  Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že vrátíte věc v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. Výjimkou jsou případy, kdy:

          a)    došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

          b)   jste použili věc ještě před objevením vady;

          c)    jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo

          d)   jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.

           

           4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

            4.1.  Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

            -      jste o vadě před převzetím věci věděli;

            -      jste vadu sami způsobili; nebo

            -      uplynula záruční doba.

            4.2.  Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

            -      opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů);

            -      věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo

            -      vyplývá-li to z povahy věci (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po celou dobu trvání záruční doby).

             

             5. Jak postupovat při reklamaci?

              5.1.  Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

              5.2.  Reklamace přijímáme zasláním či osobním doručením na adrese: Techhouse Horní 30, 63900 Brno.

              Pokud máte zájem o opravu věci a v potvrzení o trvání práv z vadného plnění (záručním listu) je uvedena osoba určená k opravě, jste povinni uplatnit reklamaci u této osoby. Tuto povinnost máte pouze v případě, že se tato osoba nachází na stejném místě jako my nebo na místě k vám bližším.

              5.3.  Doporučený postup při reklamaci:

              -      pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně;

              -      zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o doplnění toho, co chybí, slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo jeho vadné součásti, opravu věci, vrácení peněz, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;

              -      reklamované zboží nám doručte spolu s uplatněním reklamace nebo následně (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na adresu sídla (příp. na adresu osoby určené k opravě), přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;

              -      pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

              Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

              5.4.  Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

              5.5.  O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

              5.6.  Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), budeme vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.

              5.7.  Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

              5.8.  V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

               

               

              Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.1.2017

              N2E4MD